• 1. Kursuse tutvustus

See kursus sobib eriti inimestele, kellele on soov vaadata maailma laiemalt ja mõista ka varjatud tegureid, mis mõjutavad äri edukust. Kursusel tutvutakse ettevõtte asutamise ja ettevõtluse alustamisega seotud küsimused, mõeldakse läbi äriidee, ettevõtlusvorm, turustusstrateegia, tootmise korraldus ja personalipoliitika.

2. Kursuse eesmärk

Kursuse käigus hinnatakse äriplaani teostatavust, selle konkureerivaid lahendeid ja tasuvust. Kursuse tulemiks on Wordis vormistatud äriplaan ja Excelis vormistatud analüüs, mis modelleerib äriplaani tulu-kulu voogusid kalendrikuude kaupa järgmise viie aasta jooksul.

3. Õpiväljundid

Isik, kes läbib kursuse:  

  • Tunneb ettevõtluse aluseid ja äriseadustiku nõudeid;
  • Teab, kuidas korraldada tootmistegevust;
  • Oskab vormistada äriplaani;
  • Suudab kirjeldada ettevõtte tulusid ja kulusid ning maksukohustusi;
  • On teadlik ettevõtte juhtimise ja arengukontseptsioonidest.

4. Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib alustada iseseisva ettevõtlusega. Eriti sobib see kursus väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kelle tootmisprotsess on tavalisest keerukam.

5. Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub kavakohaselt aadressil: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Ettevõtluskooli ruumides), mis asub Ülemiste raudteejaamast 250 m kaugusel. Samas peatuvad ka bussid: 7, 15, 45, 49, 65. Läheduses on ka trammi nr 4 peatus (Ülemiste linnak). 

6. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole, välja arvatud see, et õppetöö toimub Microsoft Office programme kasutades. Soovitatav on, et kursusel osaleja oskaks kasutada MS Word’i ja Excel’i.
Õppe maht: 90 akadeemilist tundi (45 minutit) s.h:
     Auditoorne töö: 30 tundi
     Iseseisev töö: 60 tundi, s.h 10 tundi isikliku juhendamisega (äriplaani ülevaatamine ja selle vormistamise nõustamine).

7. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Kursuse materjal on vormistatud raamatuna (pdf või e-raamatu formaadis, 100 lk A4), MS Word’i failina, mis on aluseks äriplaani koostamisele ja Exceli failina, millega hinnatakse äriplaani tasuvust.

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja personaalsete konsultatsioonide vormis. Kursuse käigus kirjutab kursuslane oma äriplaani lahti etteantud formaadis ja täidab etteantud Exceli mudeli nõuete kohaselt. 

Finantsjuhtimise mudeli tegemisel kohandab talle antud majandustegevust kirjeldava matemaatilise mudeli oma ettevõtte tegevusele vastavaks. Seda mudelit saab kasutada müügikäibe mahu ja erinevate sisendite hinna muutuse mõju hindamiseks ettevõtte kasumlikkusele.

8. Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemuste hindamise aluseks on koostatud äriplaan (Word + Exceli fail). Kui need on nõuetekohaselt vormistatud, siis on osaleja kursuse läbinud.

9. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus. Äriplaani valmimise järel väljastatakse kursuse läbimist kinnitav TUNNISTUS.

10. Õppekava nimetus: Äriplaani koostamine ja modelleerimine

     Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
     Õppesuund: Ärindus ja haldus;
     Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

KURSUSELE REGISTREERUMINE

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

või helistada telefonil +372 50 26526.

KOOLITUSE PAKKUJA

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856.

Majandustegevuse teade nr: 168917

KOOLITUSTEENUSE PAKKUJA

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia-inseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma erialaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade majanduskeskkonnaga.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012), majanduse aluste ja ettevõtluse aluste õpiku (pdf, 2014). Lisaks on ta andnud välja raamatud: Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik (2007) ja Poliitilised valikud türannia ja heaoluühiskonna vahel (2017).

Paul Tammert on õpetanud maksundust, maksupoliitikat, majanduse aluseid, ettevõtlust ja äriplaani koostamist aastatel 1994 -2015 enam kui 10 000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Facebook Comments

Pin It on Pinterest