Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimi viitab sellele, et erakond ajab „rahva asja“ ja seisab „isamaa huvide eest“. Kuid millist ideoloogiat see erakond tegelikult teostab?

Põhikiri

Erakonna maailmavaade on alalhoidlik ehk konservatiivne. IRL sõnastab oma üldise eesmärgina demokraatliku rahvusriigi edendamise, mis põhineb isikuvabadusel, hoolivusel ja traditsioonidel. Poliitilise eesmärgina aga:

  • Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamist õigusliku järjepidevuse alusel;
  • vabadusaatel põhineva, traditsioone austava, isetoimiva ühiskonna ülesehitamist ja kindlustamist;
  • üksikisiku vabaduse ja turvalisuse kaitsmist demokraatliku riigi ja õigussüsteemi kaudu;
  • vabaturumajanduse põhimõtete rakendamist ja ettevõtlikkuse ergutamist, loova töö ja inimese eneseteostuse väärtustamine;
  • elu- ja looduskeskkonna kaitse, eesti rahvuse kestmajäämise tagamist.

Seda loetelu kokku võttes jääb silma üksikisiku vabaduse ja eneseteostuse, iseolemise ja isetoimimise ning vabaturumajanduse rõhutamine – need kõik vastavad individualistliku turumajanduse kontseptsioonile. Soov kaitsta ja tugevdada eesti rahvust ning rahvusriiki ja ühtset õigusruumi lähtub territoriaalriigi kontseptsioonist ning on eduka majandusarengu vältimatu alus. Nende tunnuste järgi võiks IRL’i klassifitseerida liberaalse turumajanduse ideoloogia kandjaks.

Praktiline tegevus

Kui vaadata tagasi ja meenutada, milliste initsiatiividega see erakond on senini silma paistnud, siis meenub esmajoones konflikt AS-ga Tallinna Vesi, mis oma kasuahnuses nõudis juba 60%-t kasumit ja tahtis seda veelgi suurendada. IRL’i kampaania „Kodukulud alla“ käigus otsustati kehtestada seadus, mis piiraks eraettevõtjate kasumimarginaali. Kuna EL õigusruumis ei saa piirata ühe isiku tegevusvabadust, siis tuli see kehtestada teatud tüüpi – monopoolset infrastruktuuri haldavate ettevõtete suhtes. Kuid majanduslike protsesside suunamine seaduste kehtestamise ja ettevõtjate tegevusvabaduse piiramise kaudu on tunnusomane sotsialistlikule ideoloogiale. Liberaalse turumajanduse lahendus sellele oleks olnud tarbijate koondumine tarbijateühistuks ja seeläbi turumajandusliku tasakaalu taastamine kahe monopolistliku ettevõtte vastandumise kaudu.

Teine IRL’i poliitikast meeldejäänud initsiatiiv oli haridusreform, mille käigus ülikoolidel ja kõrgemate õppeasutustel keelati eraisikutele tasulise õppeteenuse osutamine, s.h ka neile, kes tahtsid ise oma raha eest õppida. Sellega viidi meie haridussüsteemi üle plaanimajandusele, s.t riiklikule tellimusele. Sellise käiguga alistas IRL haridussüsteemi lõplikult bürokraatia diktaadile, mis oli veel üks samm sotsialistliku ühiskonnakorralduse suunas. Kuna selle initsiatiiviga parandati võimeka ja väikese vähemuse õppimisvõimalusi, kuid piirati ülejäänud elanikkonna eneseteostuse võimalusi, siis võib seda sammu kvalifitseerida meritokraatlikust ideoloogiast lähtuva püüdena luua uus eliit ja panna seeläbi alus klassiühiskonnale. Tähelepanuväärne on veel see, et õppimisvõimaluseta jäänutel on nüüd võimalus õppida oma raha eest Eestis või välismaal inglise keeles, mis vastandub otseselt IRL’i programmilisele püüdele kindlustada  eesti keele kestmajäämine.

Kolmas IRL’i tegevusest meeldejäänud initsiatiiv on tulumaksuvaba miinimumi määra suurendamine 180-lt 500-le eurole. Selle otsuse langetamisel osalesid ka valitsuskoalitsiooni kuulunud SDE ja Keskerakond, mistõttu võib seda nimetada vasakpoolsete parteide ühisotsuseks, mis ideoloogiliselt on kõige lähemal  sotsiaal-demokraatliku heaoluühiskonna programmile. Nii majandusliku kui ka rahva üldise arengu seisukohalt oli see igati positiivne otsus.

Kokkuvõtteks

Arvestades IRL tohutut huvi juhtida ühiskonda seadusloome ja karistuspoliitika (näiteks rongavanemate jms juhtumid) kaudu, võib julgelt väita, et oma tegudes lähtub see sotsialistlikust ideoloogiast. IRL’i rahvuskultuuri kaitsvat programm ja mõningaid tagasihoidlikke initsiatiive võiks tõlgendada natsionaal-sotsialistlikuna, kui see diskrimineeriks teistest kultuuriruumidest pärinevate inimeste eneseteostuse vabadust, kuid sellise väite esitamiseks puudub alus. IRL püüe piirata immigratsiooni ja integreerida sisserännanuid eesti kultuuriruumi lähtub territoriaalriigi jätkusuutlikkuse kindlustamise loogikast on igati loogiline, sest vaid niiviisi saab kindlustada keelel põhinevat ühtset õiguskorda ja sellest tekkivat turvalist elukeskkonda ning seeläbi kindlustada ka jätkusuutlik majandusareng.

Kõige negatiivsemaks tunnuseks IRL’i juures nimetaks ma siiski tema püüet, esitleda ennast konservatiividena, sest see tähendaks, et nendelt ei tasu loota mingeid reforme enne kui asjad on lõplikult upakil ja muid võimalusi, kui senist poliitikat muute enam pole. Ja kui ajaloost õppust võtta, siis on kõik need rahvad, kes tahtsid peatada ajaloo kulgu ning ei kohanenud muutuva keskkonnaga, tänaseks ajalooareenilt kadunud, s.t välja surnud.

Mida sina arvad hea lugeja, millist ideoloogiat esindab IRL?

Vaata ka sama teemat käsitlevaid artikleid:

Pin It on Pinterest