Võttes aluseks vasak-parem skaala, pole kahtlust et Keskerakond asub keskel.

Kuid kuhu paigutada see erakond ideoloogiate maatriksis?

Põhikiri ja programm

Keskerakonna põhikirjas pole sõnagi selle eesmärkidest, küll aga on see defineeritud väga põhjalikult programmis. Programm algab erakonna nimele vastava keskklassi suurendamise ja tugevdamise tähtsuse rõhutamisega. Eesmärgina on defineeritud euroopaliku heaoluriigi ning turvalise elukeskkonna hoidmine ja tugevdamine. Programmi poliitiline osa keskendub demokraatia edendamisele riigis, kusjuures eriti rõhutatakse subsidiaarsusprintsiipi (s.t otsuste langetamist võimalikult madalal haldustasemel) ja vajadust suurendada avaliku sektori eelarve läbipaistvust. Majanduspoliitilise eesmärgina taotleb erakond sotsiaalse turumajanduse kindlustamist väike- ja keskmise ettevõtluse ning nende omavahelise ühistegevuse toetamise kaudu. Erakonna maksupoliitilistes eesmärkides on küll nõrk tendents rikkuste ümberjagamisele, kuid see vastab rohkem positiivse vabaduse kui bürokraatliku valitsuskultuuri ümberjagamise kontseptsioonile. Sellele viitab eriti see, et nii haridust, tervishoidu kui sotsiaalset turvalisust käsitlevates osades rõhutatakse lähtumist kohalikust initsiatiivist ning riigibürokraatiale jäetakse vaid suunav ja toetav roll.

Praktiline tegevus

Kuigi erakonna programmis rõhutatakse väga tugevalt riigi läbipaistvuse ja korruptsioonivastase võitluse olulisust, on Keskerakonna tegevus eelmise juhtkonna ajal silma paistnud sellise hulga ametnike omakasust lähtuvate tegevuste ja korruptsioonijuhtumitega, et selle võiks julgelt paigutada riikliku kasiinokapitalismi positsioonile.

Teisalt on erakonna poliitika eelmise juhtkonna ajal silma paistnud suure hulga populistlikule poliitikale omaste lubadustega, nagu  pensionäride premeerimine, sotsiaalmajade  ehitamine, tasuta ühistransport jms vähekindlustatute eluolu parandamisele suunatud üritustega. Tõsi, ühistranspordi osas tuleb tunnistada, et seda doteeriti ka varem 75% ulatuses maksumaksjate rahaga, mistõttu viimase 25% lisamine senisele ei olnud teab mis suur kulu, eriti kui seda võrrelda seniste kuludega.

Erakonna initsiatiivid munitsipaalturgude rajamisel väiketalunike müügivõimaluste parandamiseks ja ühistupanga loomisel vastavad aga igati sotsiaalse turumajanduse ideoloogiale. Uue juhtkonna ajal on erakond paistnud silma ka kohalike ettevõtjate ja omavalitsuste soovide arvestamisega, viimase näiteks võib tuua kasvõi Pärnu juhtumi järgmiste aastate investeerimiskulude planeerimisel.

Kokkuvõtteks

Kui võrrelda Keskkerakonna programmilisi seisukohti praktilise tegevusega ja jätta kõrvale avaliku meedia poolt loodud kuvand, mis on keskendunud korruptsioonijuhtumite valgustamisele, siis esindab see selgelt selgelt liberaalset ideoloogiat. Selle viitab ka see, et üksisiku eneseteostuse vabadus on programmis pandud rahvuslikest huvidest ettepoole, kusjuures see suundumus ilmneb ka programmi sisejulgeolekut käsitlevas osas, mis ei räägi midagi keelest, kultuurist ja nendel põhinevast õiguskorrast. Ja esimesed sammud, mis on uue juhtkonna poolt ette võetud, süvendavad vaid seda muljet.

Ehk kui kokku võtta Keskerakonna programmis öeldu ja praeguse juhtkonna tegevus, siis võis selle erakonna tunnusmärgi paigutada ideoloogiate maatriksil sotsiaalse liberalismi kohale.

Mida sina arvad hea lugeja?

Vaata ka sama teemat käsitlevaid artikleid:

Pin It on Pinterest