E-kursus: Äriühingu maksukohustused (baastasand)

1. Eesmärk

Koolituse läbimisel omandab õppija Eesti Vabariigi maksukohustuslasele vajalikud teadmised, mida ta saab kasutada oma kodanikukohustuste täitmisel ning oma isikuõiguste ja majandushuvide kaitsmiseks.

2. Õpiväljundid

Kursuse läbija

 • tunneb maksuseadustest sätestatud õigusi ja kohustusi;
 • saab aru, kuidas tema maksukohustus on määratud;
 • teab, millal ja milliseid makse tuleb deklareerida ja tasuda

3. Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib täiendada oma teadmisi maksuõiguse valdkonnas.

4. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole. Igaüks, kes tunneb, et ta tahab mõista Eesti Vabariigis seadustega sätestatud maksukorralduse põhimõtteid ja tunda nendest tulenevaid kohustusi ja isiklikke õigusi, on sobiv osalema sellel kursusel.

Kuna kursus toimub e-õppe vormis, siis on vajalik enesedistsipliin, tahtejõud ja valmidus omandada uusi teadmisi, mis tähendab vaimset keskendumist õpitavale materjalile.

5. Õppe maht akadeemilistes tundides (AT).

 • Auditoorne töö (E-loengud PP):                          35 tundi
 • Teadmiste kontroll (Moodle testid):                  5-10 tundi
 • Iseseisev töö (ülesannete lahendamine):             5 tundi

Kokku                                                               45 – 50 tundi

Õpikeskkond on virtuaalne. Õppetöö on individuaalne. Õppetöös osalemine eeldab arvuti, tahvelarvut või nutitelefoni kasutamist, mille kaudu õppur saab vaadata ja kuulata loenguid, teha Moodle keskkonnas teste ja lahendada Exceli põhiselt modelleeritud ülesandeid.

6. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Käesoleva kursuse materjalid on vormistatud üksnes Power Point slaididele ning esitatud kahes formaadis:

 • pdf formaadis slaididena, millele on kontsentreeritud kõige olulisem antud seadusesättest ning mida uurides saab igaüks ise mõtestada pakutud informatsiooni. Kuna see fail on suhteliselt väike, siis saab need tõmmata kasvõi nutitelefoni ning kasutada neid õppimiseks igal pool.
 • mp4 formaadis videoloenguna, milles PP slaide on täiendatud audio formaadis õppejõu loenguga. See loob klassiruumi efekti ja võimaldab lisada täiendavaid märkusi ja lahti rääkida keerulisemaid kohti. Kuna selles formaadis salvestatud loengu fail kasvab väga suureks, siis on need pakitud WinRAR programmiga, millega saab nad ka peale allalaadimist lahti pakkida (vaata: http://www.rarlab.com/download.htm, programm on tasuta allalaaditav, kuid pakutavate programmide hulgast tuleb leida teie töövahendile sobiv). Kuna faili suuruse tõttu on neid ilmselt raske kasutada lihtsamates nutitelefonides, siis on praktilisem kasutada selleks tahvel või tavalist arvutit koos kõrvaklappidega, kuid sobib ka televiisor, mis loob klassiruumi tunde.

Ühe loengu maht varieerub 30 – 60 slaidini. Slaididele on kontsentreeritud käsitletava seadusesätte mõte ning toodud välja kõige olulisem, ignoreerides seaduse enda sõnastust. Materjali paremaks omandamiseks on seaduse keerulisemaid sätteid visualiseeritud skeemide ja piltide ning esitatud näiteid, kuidas toimub arvestus. Kui keegi tahab tutvuda vastava seadusesättega originaalis, siis on selleks antud igal slaidil viide vastava seaduse paragrahvile.

Juriidilise isiku maksukohustusi käsitleva kursusel läbitakse järgmised teemad ja õpitakse tundma järgmistes seadustes sätestatut (maksuseadusi käsitletakse täies ulatuses, teistest seadustest on esitatud need paragrahvid, mis täpsustavad maksuseaduses sätestatut):

 • Juriidilisest isikust maksumaksja registreerimine ja kohustused (Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Maksukorralduse seadus, Väärteomenetluse seadustik, Karistusseadustik);
 • Varamaksud (Raskeveokimaksu seadus)
 • Tulu maksustamine (Tulumaksuseadus: töötasude maksustamine koos sotsiaalkindlustusmaksudega, JI tulu maksustamine )
 • Käibe maksustamine (Käibemaksuseadus: kõige suurem osa)
 • Tootemaksud (lühiülevaade seadustest: Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, Tolliseadus, Keskkonnatasude seadus)

Seaduste eesmärgi saavutamise alternatiivseid võimalusi sellel kursusel ei käsitleta, kuid nende teemadega saab tutvuda maksu- ja eelarvepoliitika kursusel.

Lisaks materjalidele pakub Moodle õpikeskkond veel foorumi võimalust, kus kursusel osalejad saavad esitada küsimusi ja arutleda teemadel, millest nad ei saanud aru või mis tekitas küsimusi.

Eraldi tellides on võimalik

 • Skypi või telefoni vahendusel saada personaalset nõustamist ja valitud teemadel arutelu.
 • korralda 10 -15 inimeselisi rühmades kontaktseminare (koht võib olla ükskõik kus Eestis, aeg lepitakse kokku nii, et see sobiks kõigile osaleda soovijatele) ning anda eksameid kursuse läbimise tunnistuse saamiseks.

7. Õpitulemuste hindamine 

Õppe objektiks oleva materjali omandamist ja nende praktilise kasutamise oskust hinnatakse valikvastustega testide ja praktilises elus ettetulevate olukorda lahendamise kaudu.

Iga kursusel osaleja saab oma teadmiste omandamist ja selle mäletamist kontrollida testide tegemise kaudu, kusjuures iga teema kohta on võimalik teha kuni kolm erinevat testi.

Kursusel osalemise tulemuslikkust hinnatakse tehtud testide alusel, kusjuures kompetentsuse mõõduks on aeg, s.t piiratud aeg, mille jooksul eksamiküsimustele saab vastata. Igale küsimusele vastamiseks on antud piiratud ajavahemik, esimesel testil 2,5 minutit, teisel testil 2 minutit ja kolmandal testil 1,5 minutit.

Kursuse läbimist tunnistuse väljastamise eelduseks on, et õppur vastab määratud aja jooksul vähemalt 60%-le valikvastustega testis antud küsimustele. Eksami saab teha kokkulepitud ajal kas üle interneti testiküsimustele vastates ning skypi kaudu suulistele küsimustele vastates või siis kontaktseminaril, kui sellise korraldamise suhtes jõutakse kokkuleppele.

8. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemuslikkus.

Nendel, kes õpivad oma raha eest, on võimalik deklareerida kursusel osalemise eest tasutud summad ning saada selle võrra tulumaksusoodustust.

9. Õppekava nimetus: Juriidilise isiku maksukohustused (baasõpe)

 • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
 • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
 • Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus.

 

 

Kursuse hind: 45 eurot.

Kursusele registreerumine

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

Arve tasumise järel avatakse ligipääs videoloengutele ja enesekontrolli testidele HITSA Moodle keskkonnas.

Kursusele sisenemise eelduseks on, registreerumine ID-kaardiga või mobiil-ID-ga Moodle keskkonna kasutajaks selle kodulehel, mis asub aadressil:  https://moodle.hitsa.ee/ 

Otselink P2P Koolitustele:  https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=1588

Koolituse pakkuja

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856.

Majandustegevuse teade nr: 168917

Koolitaja tutvustus

Kursuste materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma maksundusalaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud kohapeal pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade maksusüsteemidega.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012).

Paul Tammert on õpetanud maksundust aastatel 1994 -2015 enam kui 4000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest