E-kursus: Äriühingu maksukohustused (kõrgtase)

1. Eesmärk

Koolituse läbimisel omandab õppija Eesti Vabariigi maksukohustuslasele vajalikud teadmised, mida ta saab kasutada oma kodanikukohustuste täitmisel ning oma isikuõiguste ja majandushuvide kaitsmiseks.

2. Õpiväljundid

Kursuse läbija

 • tunneb maksuseadustest sätestatud õigusi ja kohustusi;
 • oskab arvestada oma maksukohustusi;
 • teab, millal ja milliseid makse tuleb deklareerida ja tasuda.

3. Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib täiendada oma teadmisi maksuõiguse valdkonnas.

4. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole. Igaüks, kes tunneb, et ta tahab mõista Eesti Vabariigis seadustega sätestatud maksukorralduse põhimõtteid ja tunda nendest tulenevaid kohustusi ja isiklikke õigusi, on sobiv osalema sellel kursusel.

Kuna kursus toimub e-õppe vormis, siis on vajalik enesedistsipliin, tahtejõud ja valmidus omandada uusi teadmisi, mis tähendab vaimset keskendumist õpitavale materjalile.

5. Õppe maht: 1 Euroopa ainepunkt (EAP) = 26 tundi aktiivset tööd.

 • Auditoorne töö (E-loengud PP):                                     40 tundi
 • Teadmiste kontroll (Moodle testid) 1-3 testi:               6-18 tundi
 • Iseseisev töö (ülesannete lahendamine):                    3 -5 tundi
 •                        Kokku                                              49 – 63 tundi
 •                        EAP (keskmine)                                      2 EAP

Õpikeskkond on virtuaalne. Õppetöö on individuaalne. Õppetöös osalemine eeldab arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kasutamist, mille kaudu õppur saab vaadata ja kuulata loenguid, teha Moodle keskkonnas teste ja lahendada Exceli põhiselt modelleeritud ülesandeid.

6. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Maksukohustustes orienteerumine ja nendega toimetulek eeldab ühelt poolt selle mõtte, eesmärgi ja üldloogika mõistmist ning teiselt poolt iga väikseima nüanssi teadmist. Seda, kuidas komakoht võib määrata otsustaja saatuse ilmneb hästi järgmisest lausest: Surma mõista mitte ellu jätta! (kuhu te panete selles lauses koma ja mis sellest järeldub?). Et seda vastuolu lahendada, pakutakse kursuse materjalidena erinevaid loenguid, mis on vormistatud Power Point slaididel ja esitatud videoloengutena (valida saab hääletu või häälega loenguid):

 • Üldistavad ja sissejuhatavad loengud, mis selgitavad seaduse üldloogikat;
 • Seaduse täistekstidega tutvumine, milles on osa tekstist tehtud värviliseks, et õppida nägema olulist pikas tekstilõigus.

Füüsilise isiku maksukohustusi käsitleva kursusel läbitakse järgmised teemad ja õpitakse tundma järgmistes seadustes sätestatut (maksuseadusi käsitletakse täies ulatuses, teistest seadustest on esitatud need paragrahvid, mis täpsustavad maksuseaduses sätestatut):

 • Juriidilisest isikust maksumaksja registreerimine ja kohustused (Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Maksukorralduse seadus, Väärteomenetluse seadustik, Karistusseadustik);
 • Omandi- ja varamaksud (Maamaksuseadus, Maa hindamise seadus, Raskeveokimaksu seadus)
 • Tulu maksustamine (Tulumaksuseadus)
 • Käibe maksustamine (Käibemaksuseadus)
 • Tootemaksud (Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, Tolliseadus, Keskkonnatasude seadus)

Teadmiste omandamist ja selle mäletamist saab õppur kontrollida testide tegemise kaudu, kusjuures iga teema kohta on võimalik teha kuni kolm erinevat testi.

Käsitletava materjali sisu mõistmise hindamiseks saab õppur lahendada tüüpülesandeid, mille käigus ta peab välja arvutama enda tegeliku maksukohustuse, mis tuleneb seaduses sätestatust. Maksuseaduste eriline keerukus tulenebki sellest, et sõnadega määratakse rahalised kohustused, mistõttu õppur peab lõpuks orienteeruma materjalis nii verbaalselt kui ka matemaatiliselt.

Seaduste eesmärgi saavutamise alternatiivseid võimalusi sellel kursusel ei käsitleta, kuid nende teemadega saab tutvuda maksu- ja eelarvepoliitika kursusel.

Kuna häälega videoloengu failide maht on väga suur, siis on need pakitud WinRAR programmiga ning need tuleb peale arvutisse mahalaadimist lahti pakkida. Selleks vajaliku programmi saate tasuta alla laadida aadressilt: http://www.rarlab.com/download.htm

Lisaks materjalidele pakub Moodle õpikeskkond veel foorumi võimalust, kus kursusel osalejad saavad esitada küsimusi ja arutleda teemadel, millest nad ei saanud aru või mis tekitas küsimusi.

Eraldi tellides on võimalik

 • Skypi või telefoni vahendusel saada personaalset nõustamist ja valitud teemadel arutelu.
 • korralda 10 -15 inimeselisi rühmades kontaktseminare (koht võib olla ükskõik kus Eestis, aeg lepitakse kokku nii, et see sobiks kõigile osaleda soovijatele) ning anda eksameid kursuse läbimise tunnistuse saamiseks.

7. Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õppe objektiks oleva materjali omandamist ja nende praktilise kasutamise oskust hinnatakse valikvastustega testide ja praktilises elus ettetulevate olukorda lahendamise kaudu.

Kursusel osalemise tulemuslikkust hinnatakse tehtud testide alusel, kusjuures kompetentsuse mõõduks on aeg, s.t piiratud aeg, mille jooksul eksamiküsimustele saab vastata. Kursuse läbimist tunnistuse väljastamise eelduseks on, et õppur vastab määratud aja jooksul vähemalt 60%-le valikvastustega testis antud küsimustele õieti ning suudab lahendada vähemalt 60% ulatuses juhtumeid kirjeldavad ja sellest tulenevat maksukohustuse suurust määravad ülesanded. Matemaatiliste arvutusülesannete lahendamist hinnatakse tehtud arvestusvigade järgi, kuna juba ühe vea tegemisel on lõppvastus igal juhul vale (algselt antakse ülesande lahendamise eest krediidina 10 punkt, kuid iga valesti arvestatud rida võtab 1 punkti maha). Eksami lõpus võidakse kahtluse korral esitada veel täiendavaid küsimusi ja hinnata teadmisi suulise vestluse vormis.

Kursust on võimalik lõpetada kahel erineval raskusastmel:

 • baastasandil, mis vastab kesk- ja kutsehariduse taseme standardile ning
 • kõrgkooli tasandil, mis vastab kõrgemates õppeasutustes kehtestatud nõuetele.

Baastasandi kursuse läbimise tõendi saamise eelduseks on ühe kogu kursuse materjali hõlmava testi tegemine kokkulepitud ajal internetis. Soovi korral võib testi tegemise ühendada ka kontaktseminari läbiviimisega.

Kõrgkooli tasandil kursuse lõpetamise eelduseks on kontaktseminari korraldamine ja eksami tegemine paberil ja kohapeal ning eraldi tasu eest. Eksami materjal hõlmab nii füüsilise isiku kui ka juriidilise isiku kursuse materjale.

8. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemuslikkus.

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse kõrgkooli tasemele vastava eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TUNNISTUS, millel loetletakse läbitud teemad ning nende tulemuslikkust. Seda dokumenti tunnustavad ka kõrgemad õppeasutused VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) põhimõttest lähtudes.

9. Õppekava nimetus: Äriühingu maksukohustused

 • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
 • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
 • Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus.

Kursusel osalemise tasu

 • Äriühingu maksukohustused (kõrgtase): 65 eur.
 • Eksami sooritamine (ühine FI ja JI kursustele): 45 eur.

Kursusele registreerumine

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

Arve tasumise järel avatakse ligipääs videoloengutele ja enesekontrolli testidele HITSA Moodle keskkonnas.

Kursusele sisenemise eelduseks on, registreerumine ID-kaardiga või mobiil-ID-ga Moodle keskkonna kasutajaks selle kodulehel, mis asub aadressil:  https://moodle.hitsa.ee/ 

Otselink P2P Koolitustele:  https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=1588

Koolituse pakkuja

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856.

Majandustegevuse teade nr: 168917

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma maksundusalaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud kohapeal pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade maksusüsteemidega.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012).

Paul Tammert on õpetanud maksundust aastatel 1994 -2015 enam kui 4000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest