1.     Kursuse tutvustus

Sellel kursusel saab omandada teadmisi, mis on vajalikud ühe inimese elustiiliettevõtte asutamiseks ja selle tegevuse juhtimiseks. Kursuse käigus hinnatakse äriidee tasuvust, õpitakse haldama partnerlussuhetel põhinevat ettevõtlust ning vormistatakse tegevuse alustamiseks vajalik äriplaan.

2.     Kursuse eesmärk

Pakkuda teadmisi inimesele, kes tahab saavutada eneseteostuse vabadust ja kindlustada majanduslikku jätkusuutlikust kiiresti muutuvas elukeskkonnas.

3.     Õpiväljundid

Koolituse edukalt läbinu:

 1. Oskab sõnastada oma äriideed ja hinnata selle konkurentsivõimet turul;
 2. Oskab kirjutada äriplaani, teostada tasuvusarvestust ja teha finantsprognoose;
 3. Tunneb ettevõtluse aluseid, näeb ettevõtluses väärtusloome võimalusi ja omab algset ettevalmistust tegutsemiseks ettevõtjana;
 4. Teab olulisemaid ettevõtlusega seotud õigusakte, orienteerub neis äritegemisel, mõistab erinevatest äriühingute vormidest tulenevaid võimalusi ja oskab registreerida oma ettevõtet;
 5. Tunneb ettevõtte ja selle tootmistegevuse korralduse ning partnerlusel põhinevat töökorraldust;
 6. Tunneb majandusarvestuse ja maksuseadustest tulenevaid nõudeid, oskab hinnata ettevõtte kohustusi ja õigusi, arvestada maksukohustusi ning planeerida sellest tulenevaid kulusid;
 7. Oskab orienteeruda majanduskeskkonnas, on teadlik ühiskonnas toimuvatest majandusprotsessidest;
 8. On teadlik ühiskondliku keskkonna, tehnoloogia ja rahasüsteemi muutustest ning oskab hinnata sellest tulenevaid riske ning õpib leidma ja kasutama sellest tekkivaid võimalusi oma ettevõtluses.

9.     Sihtgrupp

Iga eesti keel rääkiv inimene, kes on ammendanud palgatööst tekkivad arenguvõimalused, pettunud innovatsiooni pelgavates tööandjates ning soovib alustada iseseisva ettevõtlusega. See kursus sobib inimestele, kes otsivad eneseteostuse võimalust, kellel on mingis eluvaldkonnas head tööoskused ja nägemus potentsiaalsetest tarbijatest, kes sooviks osta tema tooteid.

10.  Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub füüsiliselt Tallinnas, kuid seda saab läbida ka videokursusena, asudes ükskõik kus Eestis või väljapool selle territooriumi. Otsekontaktis kursuse toimumiskoht Tallinnas või väljapool seda valitakse vastavalt kursusel osalejate arvule vastastikusel kokkuleppel.

11.  Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole, välja arvatud see, et õppetöö toimub Microsoft Office programme kasutades. Soovitatav on, et kursusel osaleja oskaks kasutada MS Word’i ja Excel’i.

Õppetöö maht: 120 akadeemilist tundi (a~45 minutit) s.h:

 • Auditoorne töö: 40 tundi
 • Iseseisev töö: 80 tundi kirjalike materjalide ja videoloengutega, kodutööde vormistamine.

12.  Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid: 

 • Äriidee formuleerimine ja selle tasuvusanalüüs Excelis;
 • Äriplaani kirjutamise, vormistamise ja selleks vajaliku info otsimine põhimõtted;
 • Ühe inimese ettevõtte olemus, selle vormid ja vastutus, registreerimine;
 • Ärikeskkonda mõjutavad tegurid ja selles orienteerumine;
 • Ettevõtte juhtimiskorraldus, selle arengufaasid;
 • Partnerlusel põhinevad ärisuhted, töö tasustamine, põlvkondade erisused;
 • Toote vormistamine ja selle arendust mõjutavad tegurid, innovatsioon;
 • Tootmistegevus, materjali hanked, tootmisjääkide probleem;
 • Hinnakujundus ja tootmistegevuse juhtimine vastavalt tuluvoo muutustele;
 • Ettevõtte rahastamine, põhikapitali arvestus, tegevuse lõpetamine;
 • Ettevõtte majandusarvestus ja aruandlus, finantsjuhtimine ja eelarvestus;
 • Maksundus (omandimaksud, sotsiaalkindlustusmaksud, tulumaks, käibemaks, tootemaksud);
 • Riigikorraldusest johtuvad tehingukulud;
 • Ettevõtlus murrangulises majanduskeskkonnas;
 • Vormistatud äriplaani arutelu.

Kursuse materjal on vormistatud pdf formaadis raamatutena ja videoloengutena, äriplaani alge MS Word’i ja Exceli failina, millega hinnatakse äriplaani tasuvust.

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja grupiarutelude vormis. Kursuse käigus kirjutab kursuslane oma äriplaani lahti etteantud formaadis ja täidab koos juhendajaga Exceli mudeli nõuete kohaselt. 

13.  Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemuste hindamise aluseks on koostatud äriplaan kahes osas (Word + Exceli fail). Kui kursuslane on osalenud aruteludes ja andud nende käigus piisavalt tagasisidet teadmiste omandamise kohta ning vormistanud nõuetekohaselt äriplaani, siis on osaleja kursuse läbinud.

14.  Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Kursuse läbinutele antakse teadmiste omandamist kinnitav TUNNISTUS.

15.  Õppekava nimetus: Äriplaani koostamine ja modelleerimine

 • Õppevaldkond: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppesuund
 • Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm

KURSUSELE REGISTREERIMINE

Kursuse hind 950 eur

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus: ekoolituse@online.ee
või helistada telefonil: +372 588 60606

KOOLITUSE PAKKUJA

E-Koolituse OÜ

Registri kood: 14078856

Majandustegevuse teade: 215158/2020

LEKTOR 

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli toidukeemia-inseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma erialaseid teadmisi OECD, IBFD, Maailmapanga ja EU Twinning’u programmides ning tutvunud pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Hollandi majanduskeskkonnaga.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012), majanduse aluste ja ettevõtluse aluste õpiku (pdf, 2014, 2021). Lisaks on ta andnud välja raamatud: Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik (2007) ja Poliitilised valikud türannia ja heaoluühiskonna vahel (2017) ning Millist riiki? (2019, pdf) .

Paul Tammert on õpetanud maksundust, maksupoliitikat, majanduse aluseid, ettevõtlust ja äriplaani koostamist aastatel 1994 -2015 enam kui 10 000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina, Tallinna Tehnikaülikooli Majandusarvestuse Instituudi ja Ühistegelise Liidu direktorina ning eraettevõtjana enda elustiiliettevõttes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest