E-kursus: Füüsilise isiku maksukohustused (kõrgtase)

1. Eesmärk

Koolituse läbimisel omandab õppija Eesti Vabariigi maksukohustuslasele vajalikud teadmised, mida ta saab kasutada oma kodanikukohustuste täitmisel ning oma isikuõiguste ja majandushuvide kaitsmiseks.

2. Õpiväljundid

Kursuse läbija

 • tunneb maksuseadustest sätestatud õigusi ja kohustusi;
 • oskab arvestada oma maksukohustusi;
 • teab, millal ja milliseid makse tuleb deklareerida ja tasuda.

3. Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib täiendada oma teadmisi maksuõiguse valdkonnas.

4. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole. Igaüks, kes tunneb, et ta tahab mõista Eesti Vabariigis seadustega sätestatud maksukorralduse põhimõtteid ja tunda nendest tulenevaid kohustusi ja isiklikke õigusi, on sobiv osalema sellel kursusel.

Kuna kursus toimub e-õppe vormis, siis on vajalik enesedistsipliin, tahtejõud ja valmidus omandada uusi teadmisi, mis tähendab vaimset keskendumist õpitavale materjalile.

5. Õppe maht: 1 Euroopa ainepunkt (EAP) = 26 tundi aktiivset tööd.

 • Auditoorne töö (E-loengud PP):                           36 tundi
 • Teadmiste kontroll (Moodle testid):                   7-21 tundi
 • Iseseisev töö (ülesannete lahendamine):         3 – 5 tundi

Kokku                                                                      46 – 62 tundi

EAP (keskmine)                                                  2 EAP

Õpikeskkond on virtuaalne. Õppetöö on individuaalne. Õppetöös osalemine eeldab arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kasutamist, mille kaudu õppur saab vaadata ja kuulata loenguid, teha Moodle keskkonnas teste ja lahendada Exceli põhiselt modelleeritud ülesandeid.

6. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Maksukohustustes orienteerumine ja nendega toimetulek eeldab ühelt poolt seaduse mõtte, eesmärgi ja üldloogika mõistmist ning teiselt poolt iga väikseima nüanssi tabamist. Seda, kuidas komakoht võib määrata otsustaja saatuse ilmneb hästi järgmisest lausest:

Surma mõista mitte ellu jätta! (kuhu te panete selles lauses koma ja mis sellest järeldub?).

Et seda vastuolu lahendada ja muuta õppematerjal paremini omandatavaks, on kursuse materjalid vormistatud Power Point slaididel, millel on välja toodud maksuseaduste paragrahvid või lõiked ükshaaval ja nii, et igaüks suudaks tabada pikas lauses peituva mõtte (värvilised sõnad). Loengud on esitatud kahes formaadis:

 • pdf formaadis slaididena, millele on kontsentreeritud kõige olulisem antud seadusesättest ning mida uurides saab igaüks ise mõtestada pakutud informatsiooni. Kuna see fail on suhteliselt väike, siis saab need tõmmata kasvõi nutitelefoni ning kasutada neid õppimiseks igal pool.
 • mp4 formaadis videoloenguna, milles PP slaide on täiendatud audio formaadis õppejõu loenguga. See loob klassiruumi efekti ja võimaldab lisada täiendavaid märkusi ja lahti rääkida keerulisemaid kohti. Kuna selles formaadis salvestatud loengu fail kasvab väga suureks, siis on need pakitud WinRAR programmiga, millega saab nad ka peale allalaadimist lahti pakkida (vaata: http://www.rarlab.com/download.htm, programm on tasuta allalaaditav, kuid pakutavate programmide hulgast tuleb leida teie töövahendile sobiv). Kuna faili suuruse tõttu on neid ilmselt raske kasutada lihtsamates nutitelefonides, siis on praktilisem kasutada selleks tahvel või tavalist arvutit koos kõrvaklappidega, kuid sobib ka televiisor, mis loob klassiruumi tunde.

Ühe loengu maht varieerub 30 – 60 slaidini. Slaididele on kontsentreeritud käsitletava seadusesätte mõte ning toodud välja kõige olulisem, ignoreerides seaduse enda sõnastust. Materjali paremaks omandamiseks on seaduse keerulisemaid sätteid visualiseeritud skeemide ja piltide ning esitatud näiteid, kuidas toimub arvestus. Kui keegi tahab tutvuda vastava seadusesättega originaalis, siis on selleks antud igal slaidil viide vastava seaduse paragrahvile.

Füüsilise isiku maksukohustusi käsitleva kursusel läbitakse järgmised teemad ja õpitakse tundma järgmistes seadustes sätestatut (maksuseadusi käsitletakse täies ulatuses, teistest seadustest on esitatud need paragrahvid, mis täpsustavad maksuseaduses sätestatut):

 • Füüsilisest isikust maksumaksja õigused ja kohustused (EV Põhiseadus, Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Maksukorralduse seadus, Väärteomenetluse seadustik, Karistusseadustik, Täitemenetluse seadustik);
 • Omandi- ja varamaksud (Maamaksuseadus, Maa hindamise seadus, Kohalike maksude seadus)
 • Tulu maksustamine (Tulumaksuseadus)
 • Sotsiaalkindlustus (Sotsiaalmaksu seadus, Ravikindlustuse seadus, Töötuskindlustuse seadus, Riikliku pensionikindlustuse seadus, Kogumispensionide seadus)
 • Sissejuhatav ülevaade tarbimise maksustamisest.

Seaduste eesmärgi saavutamise alternatiivseid võimalusi sellel kursusel ei käsitleta, kuid nende teemadega saab tutvuda maksu- ja eelarvepoliitika kursusel.

Lisaks materjalidele pakub Moodle õpikeskkond veel foorumi võimalust, kus kursusel osalejad saavad esitada küsimusi ja arutleda teemadel, millest nad ei saanud aru või mis tekitas küsimusi.

Eraldi tellides on võimalik

 • Skypi või telefoni vahendusel saada personaalset nõustamist ja valitud teemadel arutelu.
 • korralda 10 -15 inimeselisi rühmades kontaktseminare (koht võib olla ükskõik kus Eestis, aeg lepitakse kokku nii, et see sobiks kõigile osaleda soovijatele) ning anda eksameid kursuse läbimise tunnistuse saamiseks.

7. Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Teadmiste omandamist ja omandatud õppematerjali mäletamist saab õppur kontrollida testide tegemise kaudu, kusjuures iga teema kohta on võimalik teha kuni kolm erinevat testi.

Käsitletava materjali sisu mõistmise hindamiseks saab õppur lahendada tüüpülesandeid, mille käigus ta peab välja arvutama enda tegeliku maksukohustuse, mis tuleneb seaduses sätestatust. Maksuseaduste eriline keerukus tulenebki sellest, et sõnadega määratakse rahalised kohustused, mistõttu õppur peab lõpuks orienteeruma materjalis nii verbaalselt kui ka matemaatiliselt.

Õppe objektiks oleva materjali omandamist ja nende praktilise kasutamise oskust hinnatakse valikvastustega testide ja praktilises elus ettetulevate olukorda lahendamise kaudu.

Kursusel osalemise tulemuslikkust hinnatakse tehtud testide alusel, kusjuures kompetentsuse mõõduks on aeg, s.t piiratud aeg, mille jooksul eksamiküsimustele saab vastata. Kursuse läbimist tunnistuse väljastamise eelduseks on, et õppur vastab määratud aja jooksul vähemalt 60%-le valikvastustega testis antud küsimustele õieti ning suudab lahendada vähemalt 60% ulatuses juhtumeid kirjeldavad ja sellest tulenevat maksukohustuse suurust määravad ülesanded. Matemaatiliste arvutusülesannete lahendamist hinnatakse tehtud arvestusvigade järgi, kuna juba ühe vea tegemisel on lõppvastus igal juhul vale (algselt antakse ülesande lahendamise eest krediidina 10 punkt, kuid iga valesti arvestatud rida võtab 1 punkti maha). Eksami lõpus võidakse kahtluse korral esitada veel täiendavaid küsimusi ja hinnata teadmisi suulise vestluse vormis.

Kursust on võimalik lõpetada kahel erineval raskusastmel:

 • baastasandil, mis vastab kesk- ja kutsehariduse taseme standardile ning
 • kõrgkooli tasandil, mis vastab kõrgemates õppeasutustes kehtestatud nõuetele.

Baastasandi kursuse läbimise tõendi saamise eelduseks on ühe kogu kursuse materjali hõlmava testi tegemine kokkulepitud ajal internetis. Soovi korral võib testi tegemise ühendada ka kontaktseminari läbiviimisega.

Kõrgkooli tasandil kursuse lõpetamise eelduseks on kontaktseminari korraldamine ja eksami tegemine paberil ja kohapeal, kusjuures eksami materjal hõlmab nii füüsilise- kui ka juriidilise isiku kursuse materjali.

8. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Kursuse läbinutele ja eksami sooritanutele väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TUNNISTUS, millel loetletakse läbitud teemad ning nende tulemuslikkust. Seda dokumenti tunnustavad ka kõrgemad õppeasutused VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) põhimõttest lähtudes.

Nendel, kes õpivad oma raha eest, on võimalik deklareerida kursusel osalemise eest tasutud summad ning saada selle võrra tulumaksusoodustust.

9. Õppekava nimetus: Füüsilise isiku maksukohustused

 • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
 • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
 • Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus.

Kursuse hind: 55 eurot

Kursusele registreerumine

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

Arve tasumise järel avatakse ligipääs videoloengutele ja enesekontrolli testidele HITSA Moodle keskkonnas.

Kursusele sisenemise eelduseks on, registreerumine ID-kaardiga või mobiil-ID-ga Moodle keskkonna kasutajaks selle kodulehel, mis asub aadressil:  https://moodle.hitsa.ee/ 

Otselink P2P Koolitustele:  https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=1588

Õpikeskkond on avatud õppurile õppetegevuseks 3 kuud.

Koolituse pakkuja

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856.

Majandustegevuse teade nr: 168917

Koolitaja

Kursuste materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma maksundusalaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud kohapeal pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade maksusüsteemidega.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012).

Paul Tammert on õpetanud maksundust aastatel 1994 -2015 enam kui 4000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest