Eelarvestus ja ettevõtte finantsjuhtimine (praktiline rakenduskoolitus)

 1. Õppekava nimetus: Eelarvestus ja ettevõtte finantsjuhtimine (praktiline rakenduskoolitus)
 • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
 • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
 • Õppekavarühm: Rahandus ja juhtimine.
 1. Eesmärk

Koolituse käigus analüüsib kursuslane koos õppejõuga ettevõtte majandustegevust ja kirjeldab selles toimuvaid protsesse. Kursuse eesmärgiks on luua ettevõtte majandustegevust modelleeriv matemaatiline mudel (Excelis) ja õppida seda kasutama nii ettevõtte finantstegevuse planeerimiseks, jooksva majandustegevuse kontrollimiseks kui ka planeeritavate muutuste mõju hindamiseks ettevõtte tulevastele majandustulemustele (kuude ja aastate lõikes).

 1. Õpiväljundid

Kursuse läbija

 • tunneb oma ettevõtte majandustegevust ja oskab seda matemaatiliselt kirjeldada;
 • suudab hinnata keskkonnast või organisatsiooni muutmisest tekkiva mõju rahalist suurust;
 • oskab juhtida ettevõtte finantstegevust jätkusuutlikult.
 1. Sihtgrupp

Ettevõtjad, kes tahavad paremini mõista oma ettevõtte majandustegevuse tulemuslikkust mõjutavaid tegureid ja õppida juhtima oma tulevikuarenguid.

 1. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole. Igaüks, kes tegelenud ettevõtlusega või planeerib oma ettevõttega alustamist, peab läbi mõtlema planeeritava tootmisprotsessi ning olulisemad ettevõtte sisesed ja välised tegurid, mis mõjutavad ettevõtte kui terviku majandustegevuse tulemuslikkust.

Kursus on personaalne ja konfidentsiaalne, s.t õppegrupi suurus on üks inimene. See on vajalik, kuna reeglina ei taha ükski ettevõtja jagada teistega oma äriideed ega anda konkurentidele teavet, mis määrab tegevuse tulemuslikkuse ja mõjutab toote omahinda.

 1. Õppe maht akadeemilistes tundides (AT).
 • Auditoorne töö (E-loengud PP):                          10 tundi
 • Teadmiste kontroll (Moodle testid) 1-3 testi:         2 tundi
 • Seminarid ja konsultatsioonid:                           20 tundi
 • Iseseisev töö (mudeli katsetamine):                  10 tundi

Kokku                                                                    42 tundi

Õpikeskkond on virtuaalne. Õppetöö on individuaalne. Õppetöös osalemine eeldab arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kasutamist, mille kaudu õppur saab vaadata ja kuulata loenguid, teha Moodle keskkonnas teste. Seminarides toimuvad arutelud, mille käigus õpitakse nägema ja hindama äriideed või ettevõtte tegelikku olukorda. Iseseisev töö põhineb mudeli tundmaõppimisel, mille käigus katsetatakse Exceli põhise mudeliga ettevõttes läbiviidavate muudatuste mõju selle.

 1. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Käesoleva kursuse materjalid on vormistatud üksnes Power Point slaididele ning esitatud kahes formaadis:

 • pdf formaadis slaididena, millele on kontsentreeritud kõige olulisem antud seadusesättest ning mida uurides saab igaüks ise mõtestada pakutud informatsiooni. Kuna see fail on suhteliselt väike, siis saab need tõmmata kasvõi nutitelefoni ning kasutada neid õppimiseks igal pool.
 • mp4 formaadis videoloenguna, milles PP slaide on täiendatud audio formaadis õppejõu loenguga. See loob klassiruumi efekti ja võimaldab lisada täiendavaid märkusi ja lahti rääkida keerulisemaid kohti. Kuna selles formaadis salvestatud loengu fail kasvab väga suureks, siis on need pakitud WinRAR programmiga, millega saab nad ka peale allalaadimist lahti pakkida (vaata: http://www.rarlab.com/download.htm, programm on tasuta allalaaditav, kuid pakutavate programmide hulgast tuleb leida teie töövahendile sobiv). Kuna faili suuruse tõttu on neid ilmselt raske kasutada lihtsamates nutitelefonides, siis on praktilisem kasutada selleks tahvel või tavalist arvutit koos kõrvaklappidega, kuid sobib ka televiisor, mis loob klassiruumi tunde.

Ühe loengu maht varieerub 30 – 60 slaidini. Slaididele on kontsentreeritud käsitletava seadusesätte mõte ning toodud välja kõige olulisem, ignoreerides seaduse enda sõnastust. Materjali paremaks omandamiseks on seaduse keerulisemaid sätteid visualiseeritud skeemide ja piltide ning esitatud näiteid, kuidas toimub arvestus.

Seminarid toimuvad vastavalt vajadusele ja võimalustele nii näost näkku kohtumisena kui ka interneti põhiste vestlustena. Seminaride tulemina koostab õppejõud ettevõtte tegevust modelleeriva mudeli, mille kasutamist harjutab kursuslane iseseisvalt, hinnates erinevate ettevõttes läbiviidavate muudatuste mõju ettevõtte lõpptulemile.

 1. Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õppe objektiks oleva materjali omandamist ja nende praktilise kasutamise oskust hinnatakse valikvastustega testide ja praktilises elus ettetulevate olukorda lahendamise kaudu. Iga kursusel osaleja saab oma teadmiste omandamist ja selle mäletamist kontrollida testide tegemise kaudu. Kursuse läbimist tunnistuse väljastamise eelduseks on, et õppur vastab määratud aja jooksul vähemalt 60%-le valikvastustega testis antud küsimustele.

Kursus lõpeb ettevõtte tegevust modelleeriva mudeli üleandmisega ja selle tulemuslikkuse katsetamisega. Selleks peab kursuslane koostama järgmise aasta eelarvekava kolmes versioonis ning võrdlema mudeli poolt antud ennustatud muutust, mille põhjuseks on ettevõttes läbiviidav muutus selles tegelikult toimunud muutusega.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemuslikkus.

Koolituse hind: 1100 eurot

Kursusele registreerumine:

Kursusel osaleda soovijad saadavad oma sooviavalduse e-mailiga tammert.paul@online.ee ja saavad tasumiseks arve, mille tasumise järel avatakse neile õpikeskkond HITSA Moodle’s. Kursusele sisenemise eelduseks on, et isik registreerib enda ID-kaardiga või mobiil-ID-ga Moodle keskkonna kasutajaks selle kodulehel, mis asub aadressil:  https://moodle.hitsa.ee/ .

Otselink P2P Koolituse poolt pakutavatele kursustele Moodle keskkonnas on:  https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=1588

Õpikeskkond on avatud õppurile õppetegevuseks 3 kuud.

Koolituse pakkuja:

E-koolituse OÜ. Registri kood: 14078856. Majandustegevuse teade nr: 168917

Koolitaja andmed: Pakutavate maksunduse kursuste materjalid on kokku pannud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata. Lisaks on ta täiendanud oma maksundusalaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud kohapeal pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade maksusüsteemidega. Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012).

Paul Tammert on õpetanud maksundust aastatel 1994 -2015 pea 5000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest