1.      Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärgiks on ettevõtte äriidee läbimõtestamine ja sellest sellise matemaatilise mudeli koostamine, mis võimaldaks hinnata planeeritavate muutuste mõju ettevõtte kasumlikkusele.

Kursuse läbimisel on selle tulemiks kursuslase ettevõtte Excelis vormistatud mudel, mis simuleerib ettevõtte tulusid ja kulusid kalendrikuude kaupa nii jooksval kui ka järgmisel aastal.

2.      Õpiväljundid

Kursuse läbija

tunneb oma ettevõtte finantsjuhtimise põhimõtteid;

oskab kasutada finantside liikumist simuleerivat mudelit ettevõttes läbiviidavate muutuste finantsmõju hindamiseks;

suudab finantsmudelit kasutada ettevõtte planeeritud ja tegeliku majandustulemi võrdlemiseks ning selle alusel juhtimisotsuste langetamiseks.

3.      Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes tegeleb iseseisva ettevõtlusega.

4.      Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub aadressil: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Ettevõtluskooli ruumides), mis asub Ülemiste raudteejaamast 250 m kaugusel. Samas peatuvad ka bussid: 7, 15, 45, 49, 65. Läheduses on ka trammi nr 4 peatus (Ülemiste linnak).

5.      Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole, välja arvatud see, et õppetöö toimub Microsoft Office Excel’i programmi kasutades ning ta peaks sellega opereerida.

6.      Õppe maht: 100 akadeemilist tundi (45 minutit)

  • Auditoorne töö: 30 tundi
  • Iseseisev töö: 30 tundi
  • Praktiline töö (tegevuse modelleerimine): 40 tundi

7.      Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Iga kursusel osaleja saab pdf või e-raamatu juhendmaterjali ja Excel’is vormistatud baasmudeli, mille ta kursuse käigus kohandab oma ettevõttele sobivaks.

Õppetöö käigus käiakse läbi finantsmudeli vormistamiseks vajalikud teemad ning vormistatakse igaühe kohta eraldi lehel matemaatiline mudel, mis kirjeldab vastava valdkonna majandusprotsessi ning modelleerib selle tulevasi arenguid.

8.      Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemuste hindamise aluseks ettevõtte majandustegevuse mudel. Kui see on lõpuni vormistatud, siis on osaleja kursuse läbinud.

9.      Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus.

 

10.  Õppekava nimetus: Ettevõtte finantsegevuse modelleerimine Excelis

  • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
  • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
  • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

KURSUSELE REGISTREERUMINE

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

või helistada telefonil +372 50 26526.

KOOLITUSE PAKKUJA

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856.

Majandustegevuse teade nr: 168917

KOOLITUSTEENUSE PAKKUJA

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia-inseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma erialaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade majanduskeskkonnaga.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012), majanduse aluste ja ettevõtluse aluste õpiku (pdf, 2014). Lisaks on ta andnud välja raamatud: Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik (2007) ja Poliitilised valikud türannia ja heaoluühiskonna vahel (2017).

Paul Tammert on õpetanud maksundust, maksupoliitikat, majanduse aluseid, ettevõtlust ja äriplaani koostamist aastatel 1994 -2015 enam kui 10 000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Pin It on Pinterest