Selle erakonna paigutamine vasak-parem-skaalale on praktiliselt võimatu. Nime järgi reformija – seega vasakpoolne. Tegelikus elus oleme aga kogenud, et kõik reformid lõppesid reformierakonnas – seega parempoolne. 

Põhikiri

Põhikirja järgi on see erakond asutatud Eesti ühiskonna sihipäraseks edasiarendamiseks vabaduse, humanismi, harituse, vaimsuse, demokraatia ja majandusliku jõukuse suunas. Oma tegevuses lähtub see põhimõttest, et:

  • isik ja perekond kui väärtused on kõrgemad mistahes sotsiaalsetest gruppidest, kihtidest või klassidest;
  • inimkonna arengu ja heaolu peamiseks allikaks on isiku energia vaba ja loov rakendamine;
  • ühiskondliku ja riikliku korralduse ülesandeks on tagada kõigile ühiskonnaliikmetele nende võimete ja oskuste vaba arendamise võrdsed võimalused.

Need punktid esindavad selgelt individualistlikku maailmavaadet.

Programm

Programmi algab väitega, et Reformierakond lähtub liberaal-demokraatlikust ideoloogiast ning kui selle sisuga tutvuda, siis tuleb tunnistada, et selle ideoloogia parimad mõtted on sinna kirja pandud. Selles rõhutatakse John Lock’i poolt sõnastatud mõtteid üksikisiku vabaduse ülimuslikkust (kuni see ei kahjusta teiste vabadusi) ja lubatakse luua keskkond, milles vaba loomisvõime saaks realiseeruda, et seeläbi edendada jõuka kodanikuühiskonna teket. Ja liberaalsele ideoloogiale kohaselt on need tasakaalustud lausetega:

  • Inimene peab olema vaba oma valikutes ja valmis vastutama oma tegude eest.
  • Inimese kohustused tulenevad tema õigustest.

Kuna inimkonna tänasel arenguastmel saavad need lubadused realiseeruda vaid territoriaalriigi poolt kehtestatud ühtse õiguskorra keskkonnas, siis on põhjendatud ka märkus rahvuskeele ja säilitamise ja tavakultuuri poolt tunnustatud väärtuste arendamise kohta. Vastuoluline on aga märkus, mis ühelt poolt rõhutab siin elavate, kuid muudest rahvustest inimeste eesti keele oskuse vajadust, kuid lubab teiselt poolt kaasa aidata nende rahvuskultuurilise identiteedi, s.h emakeele säilimisele (mis välistab nende integreerumise).

Kokkuvõttes vastab Reformierakonna programm individualistliku turumajanduse põhimõtetele, oma sisult lähtub see valdavalt positiivse vabaduse kontseptsioonist.

Praktika

Praktikas on Reformierakonna poliitika silma paistnud suurettevõtete ja pankade omanike huvide kaitsmisega ning neid valitsevatele huvigruppidele soodsate otsuste tegemisega, mille eesmärgiks on lõppkokkuvõttes olnud  kasumi maksimeerimine ja kapitali koondamine. Kuna ka erakonna poliitilised ametnikud on korduvalt tähelepanu äratanud rahaliselt motiveeritud koostöövalmidusega suurettevõtjate suhtes, siis võib väita, et erakond lähtub kasiinokapitalistlikust ideoloogiast. Seda arvamust kinnitab ka Reformierakonna eriline innukus kontrollida Keskpanga tegevust ning viia Eesti Euroopa Stabiilsusmehhanismi liikmeks, mille mõtteks oli korrumpeerunud laenupoliitikat viljelenud pankade ja riikide (tegelikult neile raha laenanud kapitali omanike) päästmine, s.t nende vabastamine vastutusest maksumaksja rahadega. Ning ka soovimatus muuta sotsiaalmaksu arvestamise viisi, mis oma praegusel kujul soodustab ümbrikupalka maksvaid ettevõtjaid.

Reformierakonna viimaste valimiskampaaniate valimislubadused on hakanud silma paistma populistlike valmislubadustega, mis eeldavad ametnikel ülemvõimu (bürokratismi) tugevdamist, üksiksiku tegevusvabaduste piiramist ja rikkuse ümberjagamist humanistlike loosungite alla, kuid nende lubaduste teostamisel on erakonna tegevus jäänud tagasihoidlikuks.

Sama tuleb nentida ka Reformierakonna hariduspoliitika kohta, mis on kaasa aidanud selle sektor tugevale bürokratiseerumisele ja tõrjunud erakonna programmilist lubadust eesti keele ülimuslikkuse kohta. Selline poliitika vastab küll liberaalse poliitika põhimõtetele, kuid on hoidnud rahvuste vahelised vastuolud jätkuvalt teravana.

Kokkuvõtteks

Nii Reformierakonna programm, kui ka praktiline tegevus vastavad selgelt individualistliku turumajanduse põhimõtetele, kuid kui küsida, millist ideoloogiat see esindab, siis paigutaks selle erakonna selgelt kasiino-kapitalismi kohale.

Kuhu sina, hea lugeja, paigutaks selle erakonna?

Vaata ka sama teemat käsitlevaid artikleid:

Pin It on Pinterest