Füüsilise isiku maksukohustused

450,00

Põhi- ja kutsekooli tase

Kirjeldus

 1.     Kursuse eesmärk

  Kursuse läbimisel omandatakse Eesti Vabariigi maksukohustuslasele vajalikud teadmised, mida ta saab kasutada oma kodanikukohustuste täitmisel ning oma isikuõiguste ja majandushuvide kaitsmiseks.

  2.     Õpiväljundid

  Kursuse läbija

  • tunneb maksuseadustest sätestatud õigusi ja kohustusi;
  • saab aru, kuidas tema maksukohustus on määratud;
  • teab, millal ja milliseid makse tuleb deklareerida ja tasuda.

  3.     Sihtgrupp

  Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib täiendada oma teadmisi maksuõiguse valdkonnas.

  4.     Kursuse toimumiskoht 

  Kursus toimub aadressil: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (Mainori Ettevõtluskooli ruumides), mis asub Ülemiste raudteejaamast 250 m kaugusel. Samas peatuvad ka bussid: 7, 15, 45, 49, 65. Läheduses on ka trammi nr 4 peatus (Ülemiste linnak).

  5.     Õppe alustamise tingimused

  Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole. Igaüks, kes tunneb, et ta tahab mõista Eesti Vabariigis seadustega sätestatud maksukorralduse põhimõtteid ja tunda nendest tulenevaid kohustusi ja isiklikke õigusi, on sobiv osalema sellel kursusel.

  Kursuse materjalid on vormistatud Power Point esitlustena, millega iga kursuslane saab tutvuda enne ja peale loenguid iseseisvalt ning kontrollida ka oma teadmisi, vastates valikvastustega küsimustele.

  6.     Õppe maht: 64 akadeemilist tundi (45 minutit)

  • Auditoorne töö: 30 tundi
  • Iseseisev töö: 30 tundi
  • Praktiline töö (teadmiste kontroll): 4 tundi

  7.     Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

  Maksukohustustes orienteerumine ja nendega toimetulek eeldab ühelt poolt seaduse mõtte, eesmärgi ja üldloogika mõistmist ning teiselt poolt iga väikseima nüansi tabamist. Seda, kuidas komakoht võib määrata otsustaja saatuse ilmneb hästi järgmisest lausest:

  Surma mõista mitte ellu jätta! (kuhu te panete selles lauses koma ja mis sellest järeldub?).

  Et seda vastuolu lahendada ja muuta õppematerjal paremini omandatavaks, on kursuse materjalid vormistatud Power Point slaididel, millel on välja toodud maksuseaduste paragrahvid või lõiked ükshaaval ja nii, et igaüks suudaks tabada pikas lauses peituva mõtte (värvilised sõnad).

  Materjali paremaks omandamiseks on seaduse keerulisemaid sätteid visualiseeritud skeemide ja piltide ning esitatud näiteid, kuidas toimub arvestus. Kui keegi tahab tutvuda vastava seadusesättega originaalis, siis on selleks antud igal slaidil viide vastava seaduse paragrahvile.

  Füüsilise isiku maksukohustusi käsitleva kursusel läbitakse järgmised teemad ja õpitakse tundma järgmistes seadustes sätestatut:

  • Füüsilisest isikust maksumaksja õigused ja kohustused (EV Põhiseadus, Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Maksukorralduse seadus, Väärteomenetluse seadustik, Karistusseadustik, Täitemenetluse seadustik);
  • Omandimaksud (Omandimaksude mõte, eraomandi õiguslikud alused, Maamaksuseadus, Maa hindamise seadus),
  • Füüsilise isiku tulu maksustamine (Tulumaksuseadus: töötasu maksustamine koos sotsiaalkindlustusmaksudega, ettevõtlustulude maksustamine (FIE), kapitalitulude maksustamine, muude tulude maksustamine, tulude deklareerimine ja tasumine)
  • Sotsiaalkindlustus ja sellest tulenevad hüved (Sotsiaalmaksu seadus, Ravikindlustuse seadus, Töötuskindlustuse seadus, Riikliku pensionikindlustuse seadus, Kogumispensionide seadus)
  • Sissejuhatav ülevaade tarbimise maksustamisest (seda teemat käsitletakse äriühingute maksustamist käsitlevas kursuses).
  • Kohalike maksude seadus.

  Kursuse keskkonnas on ka foorum, kus saab esitada küsimusi ning leida korduvatele küsimustele vastuseid, uurides varasemaid diskussioone. Lisaks on võimalik korraldada ka reaalajas arutelusid teiste kursusel osalejatega.

  8.     Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

  Õppe objektiks oleva materjali omandamist ja nende praktilise kasutamise oskust hinnatakse valikvastustega testide ja praktilises elus ettetulevate olukorda lahendamise kaudu. Iga teema kohta on võimalik teha kuni kolm erinevat testi.

  Lisaks saab iga kursusel osaleja lahendada näidisülesandeid (Exceli keskkonnas), mis võtavad kokku läbitud materjali  ja näitavad, kuidas sõnades kirjutatud seadust rakendatakse maksumaksja rahaliste kohustuste määramiseks.

  Kursusel osalemise tulemuslikkust hinnatakse tehtud testide alusel, kusjuures kompetentsuse mõõduks on aeg, s.t piiratud aeg, mille jooksul eksamiküsimustele saab vastata. Igale küsimusele vastamiseks on antud piiratud ajavahemik, esimesel testil 2,5 minutit, teisel testil 2 minutit ja kolmandal testil 1,5 minutit.

  Matemaatiliste arvutusülesannete lahendamist hinnatakse tehtud arvestusvigade järgi, kuna juba ühe vea tegemisel on lõppvastus igal juhul vale.

  9.     Kursuse läbimisel väljastatav dokument

  Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemuslikkus.

  Nendel, kes õpivad oma raha eest, on võimalik deklareerida kursusel osalemise eest tasutud summad ning saada selle võrra tulumaksusoodustust.

  10.  Õppekava nimetus: Füüsilise isiku maksukohustused

  • Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
  • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
  • Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus.

11. Autor: Paul Tammert

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma maksundusalaseid teadmisi OECD, IBFD ja Maailmapanga programmides ning tutvunud kohapeal pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Madalmaade maksusüsteemidega.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012).

Paul Tammert on õpetanud maksundust aastatel 1994 -2015 enam kui 4000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina ning eraettevõtjana mitmetes konsultatsiooniettevõtetes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Füüsilise isiku maksukohustused”

Pin It on Pinterest