Andmekaitse tingimused

Veebipoe P2Pkoolitus.ee isikuandmete vastutav töötleja on E-Koolituse OÜ (registrikood 14078856), asukohaga: Luha 28-1, Tallinn, 1013, telefon: +372 50 26526, e-kiri: ekoolituse@online.ee

E-Koolituse OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

− nimi, ID number, telefoninumber ja e-posti aadress;

− pangakonto number;

− soetatud e-kursuse maksumus ja sellega seotud andmed (õpilugu);

− IP aadress.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja õppetöö tulemuslikkuse hindamiseks, mis on vajalik kursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamiseks. Need on vajalikud samuti siis, kui on vaja lahendada tarbija poolt esitatud kaebust.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse teenuse osutamise protsessis tekkinud küsimuste ja ettepanekute aruteluks jms, nagu näiteks soov korraldada käsitletud teema ja selle käigus omandatud teadmiste süvendamiseks jätkuseminar.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise vajadus johtub kliendiga sõlmitud lepingust (õpitõendi väljastamine) ja seaduse-järgsete kohustuste täitmise vajadusest (aruandlus).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmistest tegevuste täitmiseks:

− Arveldused kliendiga ja tema teenuse tarbimise õiguse tuvastamine;

− Kliendi õpitulemuse hindamine ja kursuse läbimisel vastava tõendi väljastamine;

− Aruandlus, mida nõuavad riigiasutused, s.h Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet jts.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse õigustatud huvi analüüsist, vt. juhend: https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/oigustatud_huvi_juhend_aki_26.05.2020.pdf

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse teenuse osutaja arvutis ja võrguvälistel kõvaketastel, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 või 47 või 49 lõikes 1 nimetatud kaitsemeedet.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult

Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis teavitab ta sellest e-kirjaga või võtab ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Kui toimub profileerimine, siis tuleb esitada teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise isikuandmete töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed füüsilise isiku jaoks (vt üldmäärus artikkel 13 lg 2 punkt f, artikkel 14 lg 2 punkt g ja üldmäärus põhjenduspunkti 60).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel, selleks tuleb saata kiri aadressil: e-koolituse@online.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)