1. Kursuse tutvustus

See kursus sobib eriti inimestele, kellele on soov vaadata maailma laiemalt ja mõista ka varjatud tegureid, mis mõjutavad äri edukust. Kursusel tutvutakse ettevõtte asutamise ja ettevõtluse alustamisega seotud küsimused, mõeldakse läbi äriidee, ettevõtlusvorm, turustusstrateegia, tootmise korraldus ja personalipoliitika.

2. Kursuse eesmärk

Kursuse käigus hinnatakse äriplaani teostatavust, selle konkureerivaid lahendeid ja tasuvust. Kursuse tulemiks on Wordis vormistatud äriplaan ja Excelis vormistatud analüüs, mis modelleerib äriplaani tulu-kulu voogusid kalendrikuude kaupa järgmise viie aasta jooksul.

3. Õpiväljundid

Koolituse edukalt läbinu:

 1. Oskab hinnata äriideid ja nende edukust turukontekstist tulenevalt;
 2. Tunneb ettevõtluse aluseid, näeb ettevõtluses väärtusloome võimalusi ja omab algset ettevalmistust tegutsemiseks ettevõtjana;
 3. Teab olulisemaid ettevõtlusega seotud õigusakte, orienteerub neis äritegemisel, mõistab erinevaid äriühinguvorme ja oskab registreerida oma ettevõtet;
 4. Oskab orienteeruda majanduskeskkonnas, mõistab ühiskonnas toimuvaid majanduslikke protsesse ning õpib leidma ja kasutama avanevaid turuvõimalusi ettevõtluses.
 5. Suudab hinnata ettevõtluskeskkonda, konkurentsi ja tarbijakäitumist, leida neist tulenevaid turunišše ja kasumlikke ärivõimalusi ning maandada äririske;
 6. Tunneb ettevõtte ja selle tootmistegevuse korralduse ning personalijuhtimise põhimõtteid ning teab kuidas panna ettevõte efektiivselt toimima;
 7. Tunneb majandusarvestuse ja maksuseadustest tulenevaid nõudeid, oskab hinnata ettevõtte kohustusi ja õigusi, arvestada maksukohustusi ning planeerida sellest tulenevaid kulusid;
 8. On teadlik ühiskondliku keskkonna, tehnoloogia ja rahasüsteemi muutustest ning oskab hinnata sellest tulenevaid riske;
 9. Suudab koostada korrektse ja realistliku äriplaani, sh teha finantsprognoose, hinnata erinvaid äristrateegiaid ning valida sobivaima äristrateegiaid ettevõtte edukaks toimimiseks turul;

4. Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib alustada iseseisva ettevõtlusega. Eriti sobib see kursus väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kelle tootmisprotsess on tavalisest keerukam.

5. Kursuse toimumiskoht 

Kursus toimub kavakohaselt Tallinna kesklinnas, aadressil Tõnismäe tn 2 Rahvusraamatukogu hoones. 

6. Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole, välja arvatud see, et õppetöö toimub Microsoft Office programme kasutades. Soovitatav on, et kursusel osaleja oskaks kasutada MS Word’i ja Excel’i.
Õppe maht: 120 akadeemilist tundi (45 minutit) s.h:
     Auditoorne töö: 60 tundi
     Iseseisev töö: 60 tundi, s.h 10 tundi isikliku juhendamisega (äriplaani ülevaatamine ja selle vormistamise nõustamine).

7. Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid: 

 • Äriidee formuleerimine, selle analüüs ja sobivus tegevuskeskkonda, näited;
 • Ettevõtluse olemus, selle vormid ja vastutus, registreerimine, Äriseadustiku sätted;
 • Ettevõtja isik, arenguvisioon ja pikaajalised eesmärgid (coaching);
 • Äriplaani koostamine ja vormistamine, info otsimine;
 • Ärimudel ja äristrateegia valik ettevõtte jätkusuutlikkuse kindlustamiseks;
 • Ärikeskkonda mõjutavad tegurid ja selles orienteerumine;
 • Turg, selle osalised ja konkurents;
 • Turunduse olemus ja turundusinstrumentide kasutamine ettevõtte turuedu tagamiseks;
 • Turu-uuringud ja turuinfo hankimine;
 • Kliendid, tarbijate ostukäitumine ja selle mõjutamise viisid, kliendirahulolu ja lojaalsus;
 • Tootearendus, prototüüpimine ja toote testimine;
 • Innovatsioon ja loovus ettevõtte konkurentsieelistena;
 • Turunduskommunikatsioon ja brändi ehitamine tootele lisaväärtuse loomise võimalusena;
 • Hinnakujundus ja käibemahu juhtimine kasumi suurendamiseks;
 • Müügikorraldus ja müügikanali valik;
 • Tootmistegevus, materjali hanked, tootmisjääkide probleem;
 • Personali- ja palgapoliitika, töö tasustamine, põlvkondade erisused;
 • Ettevõtte juhtimine, juhi tüüp, juhtimismeetodid;
 • Ettevõtte arengufaasid; 
 • Riskianalüüs, riigi fiskaal- ning rahandussüsteemist tulenevad ohud ja võimalused;
 • Ettevõtte rahastamine, põhikapitali arvestus, tegevuse lõpetamine;
 • Ettevõtte majandusarvestus ja aruandlus, finantsjuhtimine ja eelaarvestus;
 • Maksundus (omandimaksud, sotsiaalkindlustusmaksud, tulumaks, käibemaks, tootemaksud;
 • Ettevõtlus murrangulises majanduskeskkonnas.
 • Vormistatud äriplaani arutelu.

Kursuse materjal on vormistatud raamatuna (pdf 100 lk A4, soovi korral e-raamatu formaadis,), äriplaani alge MS Word’i ja Exceli failina, millega hinnatakse äriplaani tasuvust.

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja personaalsete konsultatsioonide vormis. Kursuse käigus kirjutab kursuslane oma äriplaani lahti etteantud formaadis ja täidab etteantud Exceli mudeli nõuete kohaselt. 

Finantsjuhtimise mudeli tegemisel kohandab talle antud majandustegevust kirjeldava matemaatilise mudeli oma ettevõtte tegevusele vastavaks. Seda mudelit saab kasutada müügikäibe mahu ja erinevate sisendite hinna muutuse mõju hindamiseks ettevõtte kasumlikkusele.

8. Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemuste hindamise aluseks on koostatud äriplaan (Word + Exceli fail). Kui need on nõuetekohaselt vormistatud, siis on osaleja kursuse läbinud.

9. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse baastasandi eksami läbimisega, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus. Äriplaani valmimise järel väljastatakse kursuse läbimist kinnitav TUNNISTUS.

10. Õppekava nimetus: Äriplaani koostamine ja modelleerimine

     Õppevaldkond: Ärindus, haldus ja õigus;
     Õppesuund: Ärindus ja haldus;
     Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

Joanna hinnang kursusele:

Selle kursusega võib vägagi rahule jääda. Super koolitajad kes on oma alal professionaalid ja suudavad selgeks teha selle väikse ajaga väga palju ja alati kui jääb õhku küsimusi võib ka nende poole hiljem pöörduda. Sõbralik õhkkond ja vastutulelikud inimesed.

KURSUSELE REGISTREERUMINE

Kursuse hind: 1500 eur.

Kursusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus ekoolituse@online.ee 

või helistada telefonil +372 50 26526

KOOLITUSE PAKKUJA

E-koolituse OÜ.

Registri kood: 14078856

Majandustegevuse teade nr: 215158 / 2020

LEKTOR

Kursuse materjalid on kokku pannud ja vormistanud Paul Tammert, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli toidukeemia-inseneri ja majandusteaduste magistri kraadiga. Lisaks on ta läbinud ka TTÜ-s haldusjuhtimise ning Tallinna Ülikoolis politoloogia doktorantuurid, kuid nende lõpetamise eelduseks olev doktoritöö jäi kaitsmata.

Ta on täiendanud oma erialaseid teadmisi OECD, IBFD, Maailmapanga ja EU Twinning’u programmides ning tutvunud pikemaajaliste (kuu või enam) vahetusprogrammide raames Taiwani ning Hollandi majanduskeskkonnaga.

Õppetöö läbiviimiseks on ta koostanud õppeks vajalikke konspekte ning välja andnud Maksunduse õpiku kõrgkoolidele (2002, 2003, 2005) ja e-raamatuna (2012), majanduse aluste ja ettevõtluse aluste õpiku (pdf, 2014, 2021). Lisaks on ta andnud välja raamatud: Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik (2007) ja Poliitilised valikud türannia ja heaoluühiskonna vahel (2017) ning Millist riiki? (2019, pdf) .

Paul Tammert on õpetanud maksundust, maksupoliitikat, majanduse aluseid, ettevõtlust ja äriplaani koostamist aastatel 1994 -2015 enam kui 10 000-le õppurile Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Audentese kõrgkoolis, Estonian Business Schoolis, Euroülikoolis ja Sisekaitseakadeemias.

Paul Tammert on töötanud Riigikogu Rahanduskomisjoni konsultandina, Tallinna Linnavolikogu majandusnõunikuna, Keila Linnavalitsuse finantsjuhina, Tallinna Tehnikaülikooli Majandusarvestuse Instituudi ja Ühistegelise Liidu direktorina ning eraettevõtjana enda elustiiliettevõttes. (vaata lisaks ETIS’st või eesti Wikipediast).

KOOLITUSTEENUSE PAKKUJA

Dr. Ivar Soone (Ph.D.) on tunnustatud majandusteadlane, õppejõud, analüütik, juhtimiskonsultant ja koolitaja, kelle põhifookusteks on turundus, strateegia ja juhtimine. Dr. Soone on konsulteerinud valitsusorganisatsioone ja ettevõtteid alates tervishoiust kuni restoranikettideni nii Eestis kui välismaal, ning töötanud nii äri- kui erasektoris ja rahvusvahelistes organisatsioonides, sh Maailmapangas ja ÜRO-s.

Dr. Soone on õpetanud turundust ja ärijuhtimist erinevates ülikoolides ja täiendkoolitusorganisatsioonides erinevates riikides, sh Hollandis, Itaalias, Lätis, Leedus, Venemaal, Islandil, Rootsis ja mujal. Samuti on ta sertifitseerinud äritreener ehk coach ning nõustab juhte ja ettevõtjaid nii ärialastes kui enesearenguga seotud küsimustes.

Dr. Soone on omandanud majandusvaldkonna kõrghariduse Eestis ning kaitsnud magistrikraadi Kanadas, samuti täiendanud end erialaselt mitmetes välisriikide mainekates ülikoolides. Doktorikraadi kaitses ta tarbijakäitumise teemal Tallinna Tehnikaülikoolis Eestis. Dr. Soone on CERS’i (Teenuste juhtimise ja suhteturunduse keskus), Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) ja Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (EPMA) liige.

Pin It on Pinterest