Ettevõtluse alustamine ja äriplaani koostamine

Kursuse õppekava

Kursuse tutvustus

See kursus sobib eriti inimestele, kes tahab luua oma ettevõtte ja saavutada seeläbi majanduslik sõltumatus. Kursuse käigus omandatavad teadmised aitavad mõista maailma laiemalt ja ning õpetavad nägema majanduskeskkonna varjatud tegureid, mis mõjutavad äri edukust. Kursuse käigus on õppuril võimalik omandada põhjalikud teadmised ettevõtte sisemiste arengute juhtimisest, seda väljapoolt mõjutavatest teguritest. Lisaks õpitakse tundma võtteid, kuid jõuda oma tootega kliendini, seda talle tutvustada ja korraldada üldse turustustegevust. Boonuseks on esinemisoskuse ja äriidee esitlemisoskuse lihvimine.

Kursuse eesmärk

Kursuse käigus hinnatakse äriplaani teostatavust, selle konkureerivaid lahendeid ja tasuvust ning omandatakse vajalikud teadmised, mis on vajalikud ettevõtte haldamiseks. Kursuse tulemiks on Wordis vormistatud äriplaan ja Excelis vormistatud analüüs, mis modelleerib äriplaani tulu-kulu voogusid kalendrikuude kaupa järgmise viie aasta jooksul.

Õpiväljundid

Koolituse edukalt läbinu:

 1. Oskab hinnata äriideed ja selle edukust turukontekstist tulenevalt;
 2. Tunneb ettevõtluse aluseid, näeb ettevõtluses väärtusloome võimalusi ja omab algset ettevalmistust ettevõtte asutamiseks ja tegutsemiseks ettevõtjana;
 3. Teab olulisemaid ettevõtlusega seotud õigusakte, orienteerub neis äritegemisel, mõistab erinevate äriühinguvormide mõtet ning oskab registreerida oma ettevõtet;
 4. Oskab orienteeruda majanduskeskkonnas, mõistab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja nende mõju majandusele ning õpib leidma ja kasutama avanevaid turundusvõimalusi ettevõtluses.
 5. Suudab hinnata ettevõtluskeskkonda, konkurentsi ja tarbijakäitumist, leida neist tulenevaid turunišše ja kasumlikke ärivõimalusi ning maandada äririske;
 6. Tunneb ettevõtte ja selle tootmistegevuse korralduse ning personalijuhtimise põhimõtteid ning teab kuidas panna ettevõte efektiivselt toimima;
 7. On saanud algteadmised ettevõtte raamatupidamise alustest ja finantsjuhtimisest;
 8. Tunneb majandusarvestuse ja maksuseadustest tulenevaid nõudeid, oskab hinnata ettevõtte kohustusi ja õigusi, arvestada maksukohustusi ning planeerida sellest tulenevaid kulusid;
 9. On teadlik ühiskondliku keskkonna, tehnoloogia ja rahasüsteemi muutustest ning oskab hinnata sellest tulenevaid riske; 
 10. Suudab koostada korrektse ja realistliku äriplaani, sh teha finantsprognoose, hinnata erinvaid äristrateegiaid ning valida sobivaima äristrateegiaid ettevõtte edukaks toimimiseks turul.

Sihtgrupp

Iga Eesti Vabariigi elanik, kes soovib alustada iseseisva ettevõtlusega. Eriti sobib see kursus inimestele, kes tahavad luua oma ühe-inimese või mikro-ettevõtte või on huvitatud partnerlusel põhineva ettevõtluse arendamisest.

Kursuse toimumiskoht 

Kui kursus toimub kontaktõppe vormis, kuni 5 inimese grupis, siis toimub õppetegevus aadressil: Tallinn, Luha 28-1. Kui kursusel osalejate arv on suurem, siis leitakse sellel osalejatele sobiv koolituskoht mujalt. Kursus võib toimuda ka internetikanaleid (Teams, Zoom, Skype) kasutades virtuaalselt ning sellisel juhul pole õppuri asukoht ja tema liikumisvõime oluline.

Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalemise eeltingimusi ei ole, välja arvatud see, et õppetöö toimub Microsoft Office programme kasutades. Soovitatav on, et kursusel osaleja oskaks kasutada MS Word’i ja Excel’i.

Õppe maht: 160 akadeemilist tundi (45 minutit) s.h:

 1. Auditoorne töö: 60 tundi
 2. Iseseisev töö: 100 tundi, s.h 10 tundi isikliku juhendamisega (äriplaani ülevaatamine ja selle vormistamise nõustamine).

Õppetöö materjalid

Iga õppur saab õppetöö läbiviimiseks vajalikud õppematerjalid failidena, s.h

 • õpik I ja II osa (pdf, vastavalt 179 ja 233 lk);
 • sotsiaalse turumajanduse põhimõtteid tutvustav raamat (pdf, 112 lk);
 • partnerlusel põhinevat ettevõtlust tutvustav raamat (pdf, 142 lk);
 • ühiskonna- ja majanduskorralduse põhimõtteid tutvustav raamat (pdf, 110 lk) ;

Õppeprotsessi ja selle sisu kirjeldus

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid: 

 • Äriidee tasuvuse hindamine ning selle tasuvuse piirarvude tuvastamine;
 • Äriidee formuleerimine, selle analüüs ja sobivus tegevuskeskkonda, näited;
 • Ettevõtluse olemus, selle vormid ja vastutus, registreerimine, Äriseadustiku sätted;
 • Ettevõtja isik, arenguvisioon ja pikaajalised eesmärgid;
 • Äriplaani koostamise põhimõtted ja vormistamine, info otsimine;
 • Toode ja tootmistegevuse korraldamine, tehnoloogilised muutused ja nende mõju ettevõtlusele;
 • Personali- ja palgapoliitika, töö tasustamine, põlvkondade erisused;
 • Ettevõtte juhtimine, juhi tüüp, juhtimismeetodid, ettevõtte arengufaasid; 
 • Turunduse olemus ja turundusinstrumentide kasutamine ettevõtte turuedu tagamiseks;
 • Ettevõtte kliendi tuvastamine, tarbijate ostukäitumine ja selle mõjutamise viisid, kliendirahulolu ja lojaalsus;
 • Turu ostuvõimet mõjutavad tegurid, toote turumahu hindamine;
 • Turg, selle osalised ja konkurents, turu-info hankimine;
 • Turustus, reklaam, sotsiaalse meedia vahendid;
 • Turunduskommunikatsioon ja brändi ehitamine tootele lisaväärtuse loomise võimalusena;
 • Esinemisoskuse lihvimine ja oma äriidee esitlemise oskuse arendamine (pitch);
 • Hinnakujundus ja käibemahu juhtimine kasumi suurendamiseks;
 • Müügikorraldus ja müügikanali valik;
 • Tootmistegevus, materjali hanked, tootmisjääkide probleem;
 • Riskianalüüs (SWOT, PEST), riigi fiskaal- ning rahandussüsteemist tulenevad ohud ja võimalused;
 • Ettevõtte rahastamine, põhikapitali arvestus, tegevuse lõpetamine;
 • Ettevõtte majandusarvestus ja aruandlus, finantsjuhtimine ja eelaarvestus;
 • Maksundus (omandimaksud, sotsiaalkindlustusmaksud, tulumaks, käibemaks, tootemaksud;
 • Tehingukulu ja ärikeskkonda mõjutavad tegurid ning selles orienteerumine;
 • Ettevõtlus murrangulises majanduskeskkonnas.
 • Vormistatud äriplaani arutelu.

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja personaalsete konsultatsioonide vormis.

Õpitulemuste hindamine ja kursuse lõpetamine

Õpitulemuste hindamise aluseks on koostatud äriplaan (Word + Exceli fail). Kui need on nõuetekohaselt vormistatud, siis on osaleja kursuse läbinud.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppuritele, kes lõpetavad kursuse vormistatud äriplaaniga, väljastatakse kursuse läbimist ja teadmiste omandamist kinnitav TÕEND. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja tulemus. Äriplaani valmimise järel väljastatakse kursuse läbimist kinnitav TUNNISTUS.

Õppekava nimetus: Äriplaani koostamine ja modelleerimine

 • Õppevaldkond:  Ärindus, haldus ja õigus;
 • Õppesuund: Ärindus ja haldus;
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus.

Lisa kommentaar